REGULAMIN STRONY forumprzyszloscikultury.pl

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin strony internetowej forumprzyszloscikultury.pl (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania ze strony forumprzyszloscikultury.pl (dalej „Portal”) oraz prawa i obowiązki Portalu.

2. Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce plików cookies.

 

§ 2

1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Zamoyskiego 20 (samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK/4/2000/SPW) – zwany w niniejszym regulaminie „Właścicielem”.

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej, na adres: biuro@forumprzyszloscikultury.pl.

 

§ 3

Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§ 4

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą Portal.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu.

3. Poprzez rozpoczęcie korzystania z Portalu, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 5

Portal ma na celu informowanie o wydarzeniach związanych z Forum Przyszłości Kultury 2017, które odbędzie się w dniach 18–19  listopada a w Warszawie. Zawiera program, tematy dyskusji, i inne szczegółowe informacje dotyczące Forum.

 

§ 6

Jeżeli odrębne regulacje dotyczące konkretnej usługi nie stanowią inaczej korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 

§ 7

Portal pozbawiony jest systemu rejestracji i logowania.

 

§ 8

Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich, do których stosuje się regulaminy oraz inne dokumenty określone przez osoby trzecie. Właściciel nie jest w tej sytuacji stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

 

§ 9

Każda osoba ma prawo:

a) przeglądać treści publikowane w Portalu,

b) zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na Portalu,

c) korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

 

§ 10

Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

 

§ 11

1. Właściciel zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.

2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Ponadto Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu;

b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu;

c) opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu;

d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);

e) szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 

§ 12

Właściciel ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą postanowienia § 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

 

§ 13

1. Portal oraz materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

2. Prawa do materiałów zawartych w Portalu przysługują Właścicielowi lub jego kontrahentom. Ww. materiały prezentowane są na podstawie stosowanych umów zawartych z osobami trzecimi, w szczególności umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, bądź umów licencyjnych, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Portalu materiałów, poprzez korzystanie z Portalu, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 14

1. W przypadku korzystania z niektórych usług w Portalu Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia konkretnej usługi w Portalu.

2. Przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Zamoyskiego 20 (samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem RIK/4/2000/SPW).

4. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

5. Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w ust. 3 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: biuro@forumprzyszloscikultury.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

§ 15

Właściciel zastrzega, że korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 16

Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

 

§ 17

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 18

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.