Fundacja im. Stefana Batorego

Więcej informacji: tutaj 

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000101194.

Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

 • poprawa jakości polskiej demokracji
  Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.
 • wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym
  Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.
 • rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
  Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

W swojej działalności Fundacja Batorego:

 • jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
 • nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
 • przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji.

Podstawową metodą działania Fundacji Batorego jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.

Fundacja Batorego współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest członkiem Europejskiego Forum Fundacji (European Foundation Centre) w Brukseli, uczestniczy w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w ramach unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Civil Society Forum) oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia-Rosja.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z przychodów z kapitału wieczystego, dotacji instytucji krajowych i zagranicznych, z darowizn firm i osób indywidualnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

O swoich działaniach, a także o możliwości ubiegania się o dotacje, Fundacja Batorego informuje na stronie internetowej. Tam też dostępne są roczne sprawozdania, zawierające opis wszystkich przyznanych dotacji i zrealizowanych przedsięwzięć.

Stefana Batorego